Základné informácie o úradných prekladoch

Na Slovensku sa za úradný preklad považuje vytlačený preklad, zviazaný s vytlačeným originálom, označený ako „Preklad“, vypracovaný prekladateľom zapísaným do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradné preklady akceptujú orgány štátnej a verejnej správy, súdy, Polícia, prokuratúry, atď. bezpodmienečne.

Ako prekladatelia so sídlom na Slovensku vypracúvame preklady považované za úradné v zmysle slovenských predpisov v týchto jazykových kombináciách: maďarčina-slovenčina, angličtina-slovenčina, nemčina-slovenčina, francúzština-slovenčina. Ak  chcete preklady použiť v zahraničí, prosím, najprv sa informujte, či preklad slovenského úradného prekladateľa príslušný orgán/organizácia akceptuje.

Pozor: Ako prekladatelia potvrdzujeme hodnovernosť prekladu a nie pôvodnej listiny (napr. kópie dokumentu). Osvedčovanie listín je úlohou notárov.

Z akých listín si môžete dať vyhotoviť úradný preklad?

 • Matričné dokumenty: rodný list / sobášny list / úmrtný list.
 • Dokumenty k autu: ak si kupujete auto: osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz, faktúra, kúpna zmluva.
 • Výpis/odpis z registra trestov: doklad osvedčujúci, že príslušná osoba nebola súdne trestaná.
 • Výpis z obchodného registra
 • Potvrdenie o štúdiu
 • Úradné listiny:
  • súdne rozsudky, uznesenia, rozhodnutia (o rozvode, občianskoprávne veci, trestnoprávne veci);
  • úradné rozhodnutia, napr.: ohľadne katastra nehnuteľností
  • notárom overené doklady – podpisový vzor, splnomocnenie, osvedčenie o dedičstve, závet, atď.
 • Policajné dokumenty:
  • zápisnice, správy