Manifest

 1. Pri svojej práci staviame komunikačné mosty a búrame jazykové bariéry našich zákazníkov.
 2. Pritom sa držíme morálnych zásad a etických princípov.
 3. Snažíme sa dodať zákazky kvalitne a včas.
 4. Dbáme na kvalitu našej práce, snažíme sa ju priebežne zlepšovať všetkými dostupnými prostriedkami.
 5. Okrem toho, že sa snažíme vyjsť klientom v ústrety, myslíme aj na seba a pracujeme iba počas pracovných dní – s výnimkou prípadov ohrozenia života/zdravia alebo majetkovej ujmy.
 6. Pri práci rešpektujeme zákazníka – komunikujeme s ním a jeho želania sa snažíme splniť, ak je to možné v zmysle právnych predpisov a spomínaných morálnych a etických zásad.
 7. Zásadne zachovávame mlčanlivosť o zákazkách a ich obsahu – bez povolenia zákazníka neposkytujeme o zákazkách žiadne informácie a vyhotovené preklady neodovzdáme iným osobám.
 8. Odmenu si žiadame len za vykonanú prácu.
 9. Naším záujmom je dlhodobá spolupráca, nie rýchle zbohatnutie.
 10. Stojíme o zákazky, ktoré dokážeme vykonať kvalitne, včas a k spokojnosti zákazníka.
 11. Sme vďační za každú novú príležitosť ukázať, čo dokážeme ale v zásade sa snažíme budovať dlhodobé a vzájomne výhodné vzťahy so zákazníkmi.